کی لس استارتر

در این سیستم سوئیچ به شکل یک کلید وجود ندارد . خودرو یک ریموت دارد که کافیست همراه شما باشد و برای استارت زدن یک دکمه وجود دارد که غالبا با فشردن پدال ترمز و زدن دکمه استارت خودرو روشن و خاموش می شود . این نکته قابل ذکر است که در صورت عدم وجود ریموت با زدن دکمه استارت خودرو روشن نمی شود . اکثر کی لس ها امکان ای را دارند که بتوانند خودرو را از راه دور نیز روشن و خاموش کنند .در این صورت سیستم قفل و باز شدن درب خودرو با نزدیک شدن و دور شدن از خودرو صورت می پذیرد .