خدمات پس از فروش

برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش , رعایت نکات ذیل الزامی است :

1. در صورت استفاده از گارانتی , همراه داشتن کارت گارانتی ممهور به مهر فروشنده الزامی می باشد.

2. اپتیک دستگاه شش ماه و مدار الکتریکی و مکانیزم دستگاه 18 ماه دارای گارانتی می باشد.

3. آسیب دیدگی بر اثر ضربه و نوسانات برق , تعمیر و دستکاری توسط افراد غیر مجاز باعث خارج شدن دستگاه از گارانتی می شود.

4. عدم مخدوش بودن سریال گارانتی و سریال دستگاه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی است.