آرشیو اخبار

اگر در حین رانندگی برخوردی صورت گیرد و سهل انگاری که به موجب آن حادثه ای رخ دهد چه کسی مسئول آن خواهد بود؟

 

شما می توانید با این قابلیت ، علت حوادث ناشی از آن را لحظه به لحظه چک کنید.این سیستم تمام مراحل از تصادفات را ذخیره و به صورت خودکار ضبط و ثبت می کند و زمان دقیق را در هنگام رانندگی ، در مورد حوادث رانندگی ، پخش ویدئو از حوادث ، ارائه شواهد و مناسب برای شناسائی موقعیت و حفظ منافع صاحبان خودرو در هنگام برخورد خودرو ، قابلیت سنجش و حفاظت بهتر از صحنه تصادف را داراست. عملکرد ضبط خودکار می تواند تصویر مدت زمانی را که خودرو حرکت می کند را ثبت کند و کلیه این لحظات و فیلم های ضبط شده می تواند توسط کاربر ضبط یا حذف شود.